BUDŻET


DOCHODYDochody ogółem wykonane w 2021 r.

75 544 712

+17,00%

do roku 2020


Dochody ogółem na mieszkańca w 2021 r.

6 491

+16,83%

do roku 2020


5 085

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

1 406

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.

660

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

124

Dochody unijne na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Ryglice w 2021 r. były wpływy z subwencji, stanowiące ponad 30% wszystkich dochodów gminy. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu składało się łącznie na 74% wszystkich wpływów. Należy zwrócić uwagę na wysoki poziom usztywnienia strony dochodowej budżetu gminy. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Ryglice w 2021 r. były wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, znajdujące się dopiero na 8 pozycji pod względem wartości wpływów. Wykonano je na poziomie ponad 2,1 mln zł, co oznacza, że generowały 3% wpływów do budżetu. Istotnym źródłem dochodów własnych gminy były również wpływy z podatku od nieruchomości, wykonane w wysokości prawie 1,6 mln zł.


10 głównych źródeł dochodów Gminy Ryglice w 2021 r.


Dochody Gminy Ryglice w 2021 r.


Dochody podatkowe Gminy Ryglice w 2021 r.Udział dotacji inwestycyjnych

w dochodach ogółem

21,09%

+9,07 pp.

do roku 2020Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

Istotne znaczenie w strukturze dochodów budżetowych Gminy Ryglice w 2021 r. odegrały uzyskane dotacje inwestycyjne. Wartość wykonanych dotacji w 2021 r. wyniosła 15.935.615,12 zł z czego 1.246.563,17 zł było środkami pochodzącymi z budżetu środków europejskich, zaś 14.689.051,95.zł pozyskano z budżetu państwa lub funduszy celowych.

W 2021 r. Gmina Ryglice otrzymała promesę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie kompleksowej modernizacji sieci drogowej. Kwota przyznanego dofinansowania wyniosła 9.215.000 zł. Więcej na temat projektów inwestycyjnych zrealizowanych z dofinansowaniem można zobaczyć w zakładce Inwestycje.WYDATKIWydatki ogółem WYKONANE w 2021 r.

68 758 326

+11,59%

do roku 2020


Wydatki ogółem na mieszkańca w 2021 r.

5 908

+11,43%

do roku 2020


4 799

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuję na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

1 109

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

2 307 663

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

491 591

Wydatki zrealizowane

z dofinansowaniem


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.


W 2021 r. Gmina Ryglice najwięcej środków przeznaczała na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Wydatki te wykonano na poziomie 25,7 mln zł, co stanowiło ponad 37% budżetu zrealizowanego przez gminę. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu w większości gmin w Polsce. Wydatki z obszaru pomocy społecznej i wsparcia rodziny wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny wydano łącznie prawie 21,9 mln zł, co stanowiło 32% budżetu gminy. Znaczący udział w strukturze wydatków gminy odegrały wydatki zrealizowane w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (ponad 7,1 mln zł), co wiązało się z realizacją zadań inwestycyjnych. Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2021 r. kosztowało ponad 3,4 mln zł, co stanowiło 5% wydatków gminy.


Kierunki wydatków Gminy Ryglice w 2021 r.


ZADŁUŻENIEZadłużenie GMINY NA KONIEC 2021 r.

26 752 935

+6,02%

do roku 2020


Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2021 r.

2 299

+5,87%

do roku 20206 786 386

Wynik budżetu

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

3 327 663

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

35,41%

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

15 954

Koszt obsługi

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.Zadłużenie Gminy Ryglice na koniec 2021 r. wyniosło niemal 26,8 mln zł i stanowiło 35,41% wykonanych dochodów. Choć w stosunku do ubiegłego roku kwota zadłużenia gminy wzrosła o 6,02%, to jednocześnie o 3,67 pp. spadł udział zadłużenia w dochodach ogółem. Gmina sprawnie obsługuje swoje zadłużenie, co pozwala na optymalne finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. W 2021 r. wzrósł poziom wygenerowanej nadwyżki operacyjnej, co zapewnia bezpieczeństwo finansowe gminy, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.


Kształt WPF Gminy Ryglice wg ostatniej zmiany w 2021 r.