CZYTELNICTWO GMINNE


gminna biblioteka publiczna w Ryglicach

1 609

Liczba zakupionych i pozyskanych darów

2 475

Liczba czytelników aktywnych

82 120

Liczba wypożyczeń i udostępnień książek, czasopism, audiobooków

96

Liczba wypożyczeń audiobookówDotacja podmiotowa dla Bibliotek Publicznych w 2021 r.:

315 000

+3,28%

do roku 2020Pozyskane środki pozabudżetowe z narodowego programu rozwoju czytelnictwa 2.0

Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Priorytet 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych" dotacja w wysokości 10.110,00 zł, w tym:

  • Ryglice - 3.610,00 zł,

  • Zalasowa - 3.250,00 zł,

  • Lubcza - 3.250,00 zł.projekty, w których bierze udział bibliotekaAnaliza Funkcjonowania Bibliotek

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP) przy współpracy Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych oraz Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie jednolitych metod oraz narzędzi systematycznej oceny działania bibliotek naukowych, pedagogicznych i publicznych opartych na analizie i porównaniach danych statystycznych oraz wskaźników funkcjonalności w obrębie poszczególnych typów bibliotek, włączając w to badania satysfakcji odbiorców usług bibliotecznych.


Projekt „Mała książka - wielki człowiek”

Biblioteka w Ryglicach przystąpiła do projektu w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytanie generacyjne „Mała książka - wielki człowiek”.

Każde dziecko w wieku przedszkolnym od 3 do 6 roku życia, które przystąpiło do projektu, otrzymało w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika.

Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymał naklejkę, a po zebraniu dziesięciu został uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania..

Do 31 grudnia 2021 r. w akcji wzięło udział 236 uczestników, z podziałem na nowych 179 i kontynuujących uczestnictwo 57. W 2021 r. zostało zapisanych 47 osób z podziałem na 46 nowych i 1 kontynuujący. Wręczono 59 dyplomów uczestnikom projektu (w tym: Ryglice - 16, Zalasowa - 19, Lubcza - 24).

Kolaż zdjęć nr 1.
Kolaż zdjęć nr 2.
Kolaż zdjęć nr 3.


Projekt pt. „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących - Edycja 2018”

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu biblioteka w Ryglicach otrzymała nieodpłatnie dwa urządzenia Czytak NPN, które są przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabowidzące.

W latach 2019-2020 udało się wypożyczyć 123 audiobooki, które czytało 5 uczestników projektu. W 2021 r. zwiększyła się ilość osób zainteresowanych wypożyczaniem do 6, udało się odsłuchać 48 audiobooków.


Spacerownik

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego jest autorem programu odkrywcy parków krajobrazowych. Program ten ma na celu zachęcenie dzieci, młodzieży i rodzin z dziećmi do zwiedzania i poznawania małopolskich parków krajobrazowych oraz ich przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych walorów. Ma on zachęcić również młodych ludzi i ich rodziny do wyjścia z domu, kontaktu z naturą i aktywnego spędzania wolnego czasu. Celem projektu jest również rozwijanie kreatywności, pogłębianie wiedzy oraz wzrost świadomości przyrodniczej uczestników programu.


Sieć na kulturę w podregionie tarnowskim

Gminna Biblioteka Publiczna w Ryglicach przystąpiła do udziału w projekcie „ Sieć na Kulturę” w podregionie tarnowskim. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2.”Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej).

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych; rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenie atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć; dziennikarstwo online, bezpieczne zachowania w sieci, projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych.

W 2021 r. zostało przeszkolonych 2 bibliotekarzy oraz 20 uczestników warsztatów otrzymało certyfikaty ukończenia szkolenia pt. “Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”.

Zdjęcie uczestników zajęć zdalnych w aplikacji Teams.Logo "Sieć na kulturę".


Academica

Darmowa wypożyczalnia Academica umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej na terminalu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ryglicach. Osoby zainteresowane mogą skorzystać z 3.474.494 publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego.

W 2021 r. skorzystało 4 osoby, zapoznało się z 12 publikacjami.


Oferta Rozwoju Kwalifikacji i Kompetencji dla subregionu tarnowskiego

Gminna Biblioteka Publiczna w Ryglicach przystąpiła do udziału w projekcie” Oferta Rozwoju Kwalifikacji i Kompetencji dla subregionu tarnowskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 8. Rynek pracy; Działanie 8.4. Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian; Poddziałanie 8.4.1. Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP (umowa wsparcia nr RPMP.08.04.01-12-0073/19/99302577519/203/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. kwota dofinansowania w wysokości 15.360,00 zł. Realizacja projektu nastąpi do 20 kwietnia 2022 r.wydarzenia, w których bierze udział bibliotekaMiędzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Holocaustu

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu - święto uchwalone 1 listopada 2005 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu uczczenia pamięci ofiar pochodzenia żydowskiego, pomordowanych w czasie II wojny światowej przez nazistowskie Niemcy.

Zalasowa - Wystawka księgozbioru “Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaust - 21.01.2021 r.


Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu – święto obchodzone w całej Europie w pierwszej połowie lutego. Jest inicjatywą Komisji Europejskiej, mającą na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych

Lubcza - Zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej w Woli Lubeckiej w marcu 2021 r. - 4 zajęcia.


Dzień kota

Święto obchodzone corocznie i przypadające na dzień 17 lutego. Jego celem jest podkreślenie znaczenia kotów w życiu człowieka, niesienie pomocy wolno żyjącym i bezdomnym zwierzętom oraz uwrażliwienie ludzi na często trudny koci los.

Ryglice - Przeprowadzona lekcja biblioteczna dla dzieci z Przedszkola w Joninach pt.: “Mój przyjaciel kot” w dniu 17 lutego 2021r.

Zalasowa - wystawka książek.

Zdjęcie dzieci trzymających rysunki kotów.
Zdjęcie przedstawia zabawę dzieci w sali w przedszkolu.


Międzynarodowy Dzień Pisarzy

Międzynarodowy Dzień Pisarzy ustanowiony został w 1984 r. przez PEN Club. Jego celem jest promowanie literatury, oraz obrona wolności słowa i rozwój społeczności pisarzy na całym świecie. Przy okazji święta organizowane są spotkania autorskie oraz wieczory literackie

Zalasowa - wystawka.


Tydzień Bibliotek

Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza, zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. W obecnej sytuacji - kiedy wspieranie walki z pandemią i dbanie o bezpieczeństwo epidemiologiczne każdego z nas jest priorytetem. Biblioteki zaznaczają swoją obecność i działalność dla czytelników wykorzystując różne formy i narzędzia komunikacji wirtualnej.

Ryglice - Mini konkurs on-line “Zamaskowana książka” - 12-15 maja 2021 r.

Zalasowa -Nagrano 6 filmików i opublikowano na kanale YouTube Biblioteki Publicznej Zalasowa oraz na profilu FB biblioteki, oraz zorganizowano minikiermasz charytatywny, wystawiając książki na grupie FB poświęconej zbiórce funduszy na leczenie Zalasowianki Blanki.


Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

Tydzień Czytania dzieciom jest to rodzaj corocznego święta czytelniczego w Polsce przypadającego na okres od 26 maja do 1 czerwca. Ten szczególny tydzień jest okazją do organizowania wydarzeń kulturalnych. Jego celem jest wspieranie zdrowia emocjonalnego, psychicznego, umysłowego i moralnego dzieci i młodzieży poprzez działania oświatowe oraz edukacyjne.

Ryglice - Wykonanie gazetki z okazji XX Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom” - 25.05.2021 r.

Zajęcia Biblioterapii pt.: “Emocje w naszym życiu” dla klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Bistuszowej w dniu 1 czerwca 2021 r.

Zajęcia Biblioterapii pt.: “Emocje są ważne” dla kl. 1a Szkoły Podstawowej w Ryglicach w dniu 8 czerwca 2021 r.

Zajęcia Biblioterapii pt.: “Emocje są ważne” dla kl. 1b Szkoły Podstawowej w Ryglicach w dniu 8 czerwca 2021 r.


Narodowe Czytanie

Akcja Narodowe Czytanie została zainicjowana przez Prezydenta RP od 2012 r. Celem Narodowego Czytania jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

W 2021 r. Prezydent RP wybrał dramat Gabrieli Zapolskiej „Moralność Pani Dulskiej”. Ze względów epidemiologicznych wydarzenie zorganizowane zostało na zewnątrz.

Zalasowa: Narodowe Czytanie odbyło się we współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Zalasowej w dniu 04.09.2021 r. Miejscem spotkania był ogród sensoryczny gdzie brawurowa interpretacja sztuki w wykonaniu członków Dyskusyjnego Klubu Książki w Zalasowej oraz Klubu Miłośników Poezji dostarczyła zgromadzonym gościom nie lada rozrywki. Dramat został zaprezentowany w wybranych fragmentach, które w najlepszy sposób oddają przesłanie utworu - napiętnowanie kołtuństwa, podwójnej moralności i zakłamania.

Współorganizatorzy wydarzenia: Dyskusyjny Klub Książki w Zalasowej, Klub Miłośników Poezji - Stowarzyszenie Zalasowian, Ochotnicza Straż Pożarna w Zalasowej, Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Ryglicach filia w Zalasowej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalasowej, Koło Gospodyń Wiejskich, Fotorelacja p. Krzysztof Galas.

Zdjęcie przedstawia czytanie książki w ramach  "Narodowego czytania".
Zdjęcie grupowe uczestników akcji "Narodowe Czytanie".


Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Książki to jedno z najlepszych metod źródeł wiedzy, ponieważ rozwijają wyobraźnię oraz pamięć, poszerzają słownictwo i znajomość gramatyki, a przede wszystkim pozwalają przenieść się do innego świata i przeżyć niesamowite emocje. W 2021 r. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania odbył się 29 września.

GBP w Ryglicach

Spotkanie z grupą “Wesołe Misie” z Przedszkola w Ryglicach w dniu 28.09.2021 .

Spotkanie z grupą “Jagódki” z Przedszkola w Ryglicach w dniu 28.09.2021 r.

Spotkanie z grupą “Zuchy” z Przedszkola w Ryglicach w dniu 28.09.2021r.

Spotkanie z grupą “Motylki” z Przedszkola w Ryglicach w dniu 28.09.2021 r.

Spotkanie z grupą “Zajączki” z Przedszkola Ryglicach w dniu 28.09.2021 r.

Zalasowa

Zajęcia biblioterapeutyczne pt. „O emocjach z robotem Photon” w dniu 29.09.2021 r.

Lubcza

Spotkanie z grupą “Pszczółki” w SP w Woli Lubeckiej pt. “Przyszła jesień” w dniu 30.09.2021 r.

Spotkanie z grupą “Sówki” w SP w Woli Lubeckiej pt. “Przyszła jesień “ w dniu 30.09.2021 r.

Spotkanie z 5-latkami w SP w Lubczy pt. “Dary jesieni” w dniu 01.10.2021 r.

Spotkanie z 6-latkami w SP w Lubczy pt. “Dary jesieni” w dniu 01.10.2021.r.


Zdjęcie przedstawia kobietę czytającą książkę dzieciom z przedszkola.
Zdjęcie przedszkolaków trzymających książki.
Zdjęcie dzieci trzymające książki.
Zdjęcie grupowe dzieci z książkami.


Noc Bibliotek

Noc Bibliotek to wielkie święto bibliotek i czytania - ogólnopolska akcja w niekonwencjonalny sposób zachęcająca do korzystania z zasobów bibliotek jako najbardziej otwartych i dostępnych instytucji kultury w ofertą dla osób w każdym wieku, miejsc wspólnych, łączących ludzi, lokalnych centrów żywej kultury i edukacji. Biblioteki w całej Polsce organizowały specjalne wydarzenia - niecodzienne spotkania z literaturą pod hasłem „Czytanie wzmacnia”.

Ryglice - spotkanie pt.” Bajkowe postacie na czerwonym dywanie” - 08.10.2021 r.

Lubcza - spotkanie pod hasłem “Czytanie wzmacnia” dla uczniów kl. IV SP w Lubczy - 22.10.2021 r.

Zdjęcie przedstawia zabawę z balonami.
Zdjęcie grupowe dzieci w strojach karnawałowych.
Zdjęcie przedstawia zabawę z papierem.
Zdjęcie przedstawia dzieci bawiące się na zabawie karnawałowej.


Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

To święto, które przypada 5 listopada, w rocznicę urodzin Walta Disney'a (1901-1966). Jest to wspaniała inicjatywa zarówno dla dzieci, jak i dorosłych - bajki bowiem są świetnym pomostem do wspólnej zabawy między pokoleniami.

Zalasowa - spotkanie z dziećmi z tej okazji w dniu 3.11.2021 r.działalność wydawniczaGminna Biblioteka Publiczna w Ryglicach rozpoczęła swoją działalność wydawniczą. Została ona zainaugurowana wydaniem w 2020 r. szkicu historycznego „Zarys dziejów Biblioteki Publicznej w Zalasowej” autorstwa dr Jana Hebdy. Jeszcze w tym samym roku ukazała się druga pozycja wydawnicza GBP, a mianowicie tomik poezji „Przepis na złotą jesień” autorstwa zalasowianki Ireny Wandy Niedzielko. W 2021 roku wydaliśmy jej drugi tomik poezji „Wszelkie wypadki”.

Zdjęcie przedstawia tomiki poezji Wandy Niedzielskiej.
Zdjęcie Ireny Wandy Niedzielskiej.