SYSTEM OŚWIATOWY GMINY


OŚWIATA - PODSTAWOWE PARAMETRY383

Liczba dzieci objętych nauczaniem przedszkolnym


Liczba dzieci w wieku 3 -6 lat z terenu gminy objęta wychowaniem przedszkolnym w placówkach prowadzonych przez gminę.

69,76%

Współczynnik skolaryzacji przedszkolnej


Wskaźnik określa stosunek liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w placówkach prowadzonych przez gminę w wieku 3-6 lat w ogólnej liczbie dzieci z terenu gminy w tym wieku.

15,03

Średnia liczebność oddziałów w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy (łącznie z oddziałami przedszkolnymi).

2,00

Średnia liczba etatów nauczycielskich na oddział w SP


Wskaźnik określa ilu nauczycieli przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy (łącznie z oddziałami przedszkolnymi).


898

Liczba dzieci w szkołach podstawowych

72,19%

Współczynnik skolaryzacji w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa jaki odsetek dzieci objętych obowiązkiem szkolnym pobiera naukę w szkole podstawowej.

7,53

Liczba uczniów na etat nauczycielski w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada na 1 etat nauczycielski w szkole podstawowej (łącznie z oddziałami przedszkolnymi).

6,63

Wskaźnik efektywności zatrudnienia nauczycieli


Wskaźnik określa ilu uczniów potrzeba, aby sfinansować 1 umownie liczony etat nauczyciela.System oświatowy Gminy ryglice w 2021 r.Zdjęcie przedstawia budynek szkoły.

W 2021 roku Gmina Ryglice prowadziła 6 szkół podstawowych i 2 przedszkola oraz 1 punkt przedszkolny:

 • Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kowalowej;

 • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ryglicach;

 • Szkoła Podstawowa im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Zalasowej (wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalasowej);

 • Szkoła Podstawowa im. Czesława Wojewody w Lubczy (wchodząca w skład Zespołu Szkół w Lubczy);

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Joninach;

 • Szkoła Podstawowa w Woli Lubeckiej

 • Publiczne Przedszkole w Ryglicach;

 • Publiczne Przedszkole w Zalasowej (wchodzące w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zalasowej);

 • Punkt Przedszkolny w Lubczy (wchodzący w skład Zespołu Szkół w Lubczy).Organizacja szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021Struktura szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021

W szkołach podstawowych funkcjonują również oddziały przedszkolne, w których łącznie w roku szkolnym 2020/2021 obowiązkowym rocznych przygotowaniem przedszkolnych objęto 154 dzieci:

 • Odział Przedszkolny w SP w Kowalowej - 33 dzieci;

 • Odział Przedszkolny w SP w Woli Lubeckiej - 42 dzieci;

 • Odział Przedszkolny w SP w Joninach - 28 dzieci;

 • Oddział Przedszkolny w SP w Zalasowej - 27 dzieci;

 • Oddział Przedszkolny w SP w Lubczy - 24 dzieci.


Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi

222,77

Liczba etatów zatrudnionych pracowników ogółem w 2021 roku


156,44

Liczba etatów zatrudnionych nauczycieli w 2021 roku

66,33

Liczba etatów zatrudnionych pracowników administracji i obsługi w 2021 roku


Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego


Na terenie Gminy Ryglice funkcjonuje również Publiczna Szkoła Podstawowa wraz z Punktem Przedszkolnym, które prowadzone są przez Stowarzyszenie Bistuszowian i Uniszowian. Do SP w 2021 r. uczęszczało 93 uczniów w 9 oddziałach, a do Punktu Przedszkolnego 25 dzieci w 2 oddziałach. W szkole i punkcie pracuje łącznie 39 nauczycieli.


Baza lokalowa w roku szkolnym 2020/2021

Szkoły funkcjonujące na terenie Gminy Ryglice dysponują 73 salami lekcyjnymi, 9 pracowniami, 9 salami gimnastycznymi, 9 boiskami przyszkolnymi i 7 placami zabaw. Szkoły wyposażone są w pomoce naukowe oraz urządzenia multimedialne: tablice interaktywne, programy edukacyjne, rzutniki multimedialne, przenośne komputery, odtwarzacze magnetofonowe. W szkołach funkcjonują elektroniczne dzienniki Synergia Librus umożliwiające komunikację pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami oraz stały dostęp do postępów uczniów w nauce.nadanie patrona sp w zalasowej17 października 2021 r. Szkole Podstawowej w Zalasowej nadano imię Św. Maksymiliana Marii Kolbego. Uroczysta Msza Święta została odprawiona w Kościele Św. Jana Ewangelisty w Zalasowej pod przewodnictwem Biskupa Ordynariusza Andrzeja Jeża. Ksiądz Biskup wygłosił homilię, w której nakreślił przymioty obranego Patrona i wskazał drogi Jego naśladowania. Mszę koncelebrowali też proboszczowie i księża z sąsiednich parafii. W czasie Mszy Św. został poświęcony sztandar szkolny.


Następnie nastąpił przemarsz społeczności szkolnej oraz wszystkich zaproszonych gości do budynku Szkoły Podstawowej, gdzie odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru. Uczniowie wchodzący w skład pocztu oraz przedstawiciele poszczególnych zespołów klasowych przyjmowali sztandar z wielką dumą. Odbyło się ślubowanie klas pierwszych oraz wszystkich uczniów szkoły. Na zakończenie części oficjalnej zebrani goście obejrzeli program artystyczny ukazujący sylwetkę Patrona wykonany przez uczniów.

Jak przekazał w swoim wystąpieniu Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zalasowej Pan Leszek Sutkowski cyt.: „Inicjatorem nadania imienia szkole był Burmistrz Ryglic Paweł Augustyn, od którego wpłynęło pismo w styczniu 2019 roku do mnie, jako Dyrektora Szkoły w Zalasowej o podjęcie działań mających na celu nadanie imienia Szkole Podstawowej w Zalasowej, przez odpowiednie organy szkoły do tego upoważnione”.

Uroczystość nadanie patrona SP w Zalasowej (1).
Uroczystość nadanie patrona SP w Zalasowej (2).
Uroczystość nadanie patrona SP w Zalasowej (3).
Uroczystość nadanie patrona SP w Zalasowej (4).