GOSPODARKA


LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆWpływy z PIT i CIT na mieszkańca w 2021 r.:

539

+7,92%

do roku 2020675

Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą

73

Liczba wniosków o wpis do rejestru REGON

40

Liczba wniosków o wypis z rejestru REGONPodatki dla przedsiębiorców obowiązujące w 2021 r.

Gmina Ryglice zdecydowała się stosować znacząco niższe stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych od dopuszczalnych stawek maksymalnych. To przede wszystkim wyraz dążenia władz do zwiększania potencjału gospodarczego gminy.

Potwierdzeniem polepszających się warunków dla prowadzenia biznesu jest kolejny przyrost liczby podmiotów wpisanych w 2021 r. do rejestru REGON. Utrzymanie wysokości obowiązujących stawek zapewnia stabilność finansową gminy, a przy tym gwarantuje możliwość dalszego rozwoju gospodarczego.

Pochodną zwiększającej się bazy przedsiębiorców na terenie Ryglic są również zmieniające się wpływy z podatku PIT i CIT. W 2021 r. wartość wpływów z tych podatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosła 539,25 zł, podczas gdy w 2020 r. było to 499,67 .Współpraca z przedsiębiorcamiKonferencja "Instrument wsparcie dla biznesu".

Konferencja – „Instrumenty wsparcia dla biznesu”


19 października 2021r. w Pałacu pod Dębami w Zalasowej odbyła się konferencja „Instrumenty wsparcia dla biznesu” pod patronatem Pana Michała Cieślaka, Ministra ds. rozwoju samorządów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Organizatorem konferencji był Burmistrz Ryglic oraz Krakowski Park Technologiczny. W wydarzeniu wzięło udział około 70-ciu przedsiębiorców i samorządowców z Gminy Ryglice, powiatu tarnowskiego i dąbrowskiego.

Minister Pan Michał Cieślak brał zdalnie udział w konferencji, podczas której poinformował, że bardzo leży mu na sercu współpraca samorządów z przedsiębiorcami, bo tylko w ten sposób będzie można dobrze wykorzystać środki z Rządowego Programu Polski Ład, w celu zrównoważonego rozwoju naszego kraju.

Podczas konferencji Burmistrz Gminy Ryglice zaprezentował gminę łączącą wartości tradycyjne z innowacyjnym rozwojem. Przedstawione zostały walory turystyczne, tereny inwestycyjne oraz przeprowadzone w ciągu ostatnich 3 lat inwestycje na kwotę około 58 mln zł.

Eksperci Krakowskiego Parku Technologicznego, Centrum Business in Małopolska oraz Banku Gospodarstwa Krajowego przedstawili możliwości finansowania inwestycji, uzyskania zwolnień podatkowych, a także informacje o rodzaju wsparcia jakie oferują instytucje otoczenia biznesu w Małopolsce.

Na spotkaniu przedsiębiorcy dowiedzieli się jak sięgać po różne dofinansowania, w jaki sposób przygotować grunty pod inwestycje oraz jak pisać wnioski i projekty. Konferencja miała także na celu prezentację potencjału Gminy Ryglice jako miejsca przyjaznego inwestorom.


Program "Pożyczka dla Start-upów" oraz "Pożyczka Płynnościowa".

Pożyczka dla Start-upów


W sierpniu 2021 r. Burmistrz Ryglic wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego zorganizował spotkanie informacyjno-szkoleniowe pn. "Pożyczka Start-upów oraz Pożyczka Płynnościowa". W ramach spotkania omówiono m.in. dokumentację pożyczkową, wymagane wnioski i dokumenty.

Obsługa inwestora

Gmina Ryglice, wychodząc na przeciw inwestorom, wprowadziła od listopada 2021 r. pełną obsługę Inwestora Lokalnego i Zewnętrznego.

Pracownikowi ds. inwestycji Urzędu Miejskiego w Ryglicach powierzono dodatkowy zakres obowiązków. Oferowane jest kompleksowe podejście do tematu potencjalnych inwestycji, od informacji na temat terenów inwestycyjnych, aż do wskazania konkretnych instrumentów wsparcia dla inwestorów.

Gmina Ryglice współpracuje ściśle m.in. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Krakowskim Parkiem Technologicznym, Centrum Business in Małopolska, Polskim Funduszem Rozwoju oraz Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego. Gmina udziela pomoc w zakresie realizacji inwestycji, nawiązywania kontaktów oraz możliwości wykorzystania potencjału inwestycyjnego.zarządzanie przestrzeniąOdpowiednie zarządzanie przestrzenią w gminie ma bardzo duże znaczenie dla utrzymania porządku przestrzennego, a uchwalanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ma korzystne długotrwałe efekty, a w szczególności pozwala usprawniać procesy inwestycyjne.

4,4 % powierzchni Gminy Ryglice jest pokryte MPZP (1 obowiązujący dokument). W 2021 r. dokonano zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto podjęto łącznie 116 decyzji o warunkach zabudowy. Zdecydowana większość dotyczyła zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (110). Pozostałe dotyczyły zabudowy wielorodzinnej, usługowej lub innego rodzaju. Dodatkowo zostało wydanych 37 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.


1

Liczba MPZP

obowiązujących

1

Liczba dokonanych zmian MPZP

510

Powierzchnia objęta

MPZP (ha)

4,4%

Powierzchnia gminy

objęta MPZP


MPZP w Uniszowej

Gmina Ryglice w 2021 r. kontynuowała procedurę planistyczną związaną ze sporządzeniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Uniszowej.

Na każdym etapie opracowywania projektu MPZP dla Uniszowej gmina prowadzała pogłębione konsultacje społeczne, które umożliwiły zebranie uwag i opinii mieszkańców, po to aby opracowany dokument odpowiadał na lokalne potrzeby. W grudniu 2021 r. wyłożono MPZP do publicznego wglądu w celu pozyskania opinii na temat propozycji zapisów i zmian przestrzennych zaproponowanych w projekcie MPZP. Mieszkańcy mogli wypowiadać się poprzez Formularz Google.TERENY ZIELONEBrak uciążliwego przemysłu oraz bliskość ważnych form ochrony przyrody wpływa na wysokie walory przyrodnicze. Rozmieszczenie lasów na terenie gminy jest nierównomierne. Największe kompleksy leśne obejmują południową część gminy. Lasy o większej powierzchni występują także w Zalasowej, Woli Lubeckiej i Lubczy. Zadrzewienia i zakrzaczenia zachowały się również w wielu miejscach w dolinach cieków. Gatunkami lasotwórczymi w nadleśnictwie są buk, jodła, sosna, dąb.

Na terenie gminy znajdują się:

  • Park Krajobrazowy „Pasma Brzanki”,

  • Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego,

  • Zespół Przyrodnio-Krajobrazowy „Kokocz”,

  • Obszar Natura 2000 „Biała Tarnowska” oraz „Ostoja w Paśmie Brzanki”

  • 7 pomników przyrody.1 741

Powierzchnia gminnych gruntów leśnych (ha)

11 710

Powierzchnia terenów chronionych (ha)Opieka nad zabytkami


Ważnym elementem przestrzeni gminy, a zarazem tożsamości lokalnej są zabytki. W zakresie ochrony zabytków w 2021 r. wydatkowano kwotę 33.080,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług remontowych w kwocie 21.730,00 zł oraz zakup energii w kwocie 11.350,25 zł.

W ramach ochrony zabytków przeprowadzono konserwację nagrobka Cz. Królikowskiego powstańca styczniowego na cmentarzu komunalnym w Ryglicach. Na ten cel otrzymano także dotację z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.