INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA


REALIZOWANE PROGRAMY Związane z infrastrukturą i GOSPODARKĄ KOMUNALNĄRealizacja zadań związanych z ochroną środowiska stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityki programów i strategii przyjętych przez władze Ryglic. Do najważniejszych z nich należą:


 • Program Ochrony Środowiska;

 • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ryglice;

 • Program "Czyste powietrze";

 • Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki komunalnej "Dorzecze Białej" Sp. z o.o. w Tuchowie na lata 2021-2024;

 • Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ryglice w latach 2018-2022;

 • Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryglice w 2021 r.


Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym Politykom, Programom i Strategiom.WODA I ŚCIEKI306 tys.

m3 sprzedanej wody

pitnej dla mieszkańców

64,9 km

długości sieci

wodociągowej

571 szt.

przyłączy
wodociągowych

28,2%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej

107 tys.

m3 odebranych ścieków

od mieszkańców

112,8 km

długości sieci

kanalizacyjnej

1 090 szt.

przyłączy
kanalizacyjnych

41,8%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjnej


Ponadto, w zakresie gospodarko wodno-ściekowej wykonano w 2021 r. szereg zadań inwestycyjnych realizowanych m.in. przez Spółkę "Dorzecze Białej" Sp. z o.o. w Tuchowie. W ramach podjętych działań należy wskazać m.in. na budowę sieci wodociągowej w m. Ryglice przy ul. 11 listopada (w trakcie realizacji).

Zdjęcie kopiącej koparki.
Zdjęcie przedstawia koparkę kopiąca rów.
Zdjęcie koparki.
Zdjęcie piasku usypanego przy drodze.


Spółka komunalna realizuje w ramach programu priotytetowego 5.4 „Międzydziedzinowe. Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska” zadania pod nazwą „Zaopatrzenia w wodę pitną ludności przysiółka Podlas miejscowość Uniszowa, Gmina Ryglice”. Inwestycja realizowana jest dzięki programowi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach zawartej umowy wykonano roboty budowlano-montażowe w zakresie:

 • budowy sieci wodociągowej z PE100 RC PN16 o długości ok. 2,2 km,

 • dostawy, montażu i uruchomienia kontenerowej hydroforni wody w ilości 1 kpl.,

 • budowy przyłączy wodociągowych z PE100 RC PN16 o długości ok. 1,4 km.

Zdjęcie mężczyzn przy węzach kanalizacyjnych.
Zdjęcie mężczyzn w kaskach przy koparce.


W ramach środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, spółka przyjęła do realizacji zadanie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych w ramach projektu:

 • "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Lubcza, Wola Lubecka, gm. Ryglice”, która obejmuje swoim zakresem:

  • budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV/PE/PP o długości ok. 6,2 km,

  • budowę przyłączy kanalizacyjnych z PCV/PE/PP o długości ok. 1,7 km,

  • budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z PE100 RC PN10 o długości ok. 1,4 km,

  • dostawę i montaż 10 kpl. sieciowych przepompowni ścieków,

  • budowę sieci wodociągowej z PE100 RC PN16 o długości ok. 7,2 km,

  • budowę przyłączy wodociągowych z PE100 RC PN16 o długości ok. 2 km,

 • „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Bistuszowa, gm. Ryglice”, która obejmuje swoim zakresem:

 • budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV/PE/PP o długości ok. 1,3 km,

 • budowę przyłączy kanalizacyjnych z PCV/PE/PP o długości ok. 0,7 km,

 • budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z PE100 RC PN10 o długości ok. 0,3 km,

 • dostawę i montaż 1 kpl. sieciowej przepompowni ścieków,

 • dostawę i montaż 1 kpl. przydomowej przepompowni ścieków,

 • budowę sieci wodociągowej z PE100 RC PN16 o długości ok. 1,5 km,

 • budowę przyłączy wodociągowych z PE100 RC PN16 o długości ok. 0,7 km,

 • dostawę i montaż 1 kpl. kontenerowej hydroforni wody.

Zdjęcie projektu budowlanego (1).
Zdjęcie projektu budowlanego (2).ODPADY KOMUNALNEwydatki na gospodarkę odpadami w 2021 r.

2 283 632

+17,87%

do roku 2020


Bilansowanie systemu w 2021 r.

W 2021 r. system gospodarki odpadami nie uległ zbilansowaniu. Różnica między dochodami a wydatkami opiewała na kwotę -121.408,22 .


W 2021 r. na terenie Gminy Ryglice obowiązywały stawki za odbiór odpadów komunalnych w wysokości:

 • 20,00 zł w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych selektywnie;

 • 40,00 zł w przypadku odpadów zbieranych w sposób nieselektywny.


Stawki za odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Ryglice są niezmienne od 1 stycznia 2020 r.


1 917,7

Łączna masa odebranych odpadów od mieszkańców (tony)

0,2

Odpady odebrane na

mieszkańca (w tonach)

1 215,9

Odebrane odpady

niesegregowane (tony)


Struktura zebranych odpadów w 2021 r.


701,8

Łączna masa odebranych odpadów

segregowanych (tony)

550,7

Łączna masa odebranych odpadów segregowanych z nieruchomości (w tonach)

151,1

Łączna masa odpadów segregowanych dostarczonych do PSZOK (w tonach)TRANSPORT PUBLICZNYwydatki na transport i łączność w 2021 r.

2 534 716

+97,58%

do roku 2020


W zakresie transportu i łączności działania władz gminy były skierowane na inwestycje i remonty w zakresie dróg publicznych, ścieżek rowerowych czy budowy oświetlenia. W ramach zadań majątkowych w 2021 r. zrealizowano lub kontynuowano m.in. budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Jasło - Ryglice - Tuchów, budowę ścieżki rowerowej przy drodze Tuchów - Lubcza - Dęborzyn, budowę chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Tuchów - Zalasowa - Dęborzyn, przebudowę drogi gminnej "na Kipiasa" w miejscowości Kowalowa. Znaczące środki przeznaczono na rozbudowę ścieżek rowerowych na terenie gminy. Więcej na temat zrealizowanych w 2021 r. inwestycji zamieszczono w zakładce Inwestycje.


Struktura wydatków na transport i łączność w 2021 r.Zdjęcie przedstawia drogę przy gruntach rolnych.


2

Liczba linii

autobusowych

33

Długość linii

autobusowych (w km) - na terenie gminy w jednym kierunku

2,06

Długość nowo wybudowanych

dróg gminnych (w km)

1,23

Długość nowo wybudowanych ścieżek rowerowych (km)GOSPODARKA MIESZKANIOWAwydatki na gospodarkę mieszkaniową w 2021 r.

3 511 266

+738,78%

do roku 2020


Wydatki ponoszone przez Gminę Ryglice w zakresie gospodarki mieszkaniowej obejmują przede wszystkim koszty utrzymania mienia komunalnego (tj. koszty zakupu materiałów i energii elektrycznej, wynagrodzenia, koszty odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości gminnych czy koszty utrzymania budynku Urzędu Gminy. Znaczącą część wydatków gminy w 2021 r. stanowiły wydatki majątkowe, w tym 3.034.997,49 zł przeznaczono na objęcie udziałów w Spółce SIM Małopolska Sp. z o.o. w Brzesku w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Jest to wyraz realizacji umowy zawartej w marcu 2021 r. pomiędzy 13 samorządami (w tym Gmina Ryglice), a Krajowym Zasobem Nieruchomości w sprawie budowy łącznie 300 mieszkań. W Gminie Ryglice planuje się wybudować ponad 50 mieszkań.


Wizualizacja planowanych do wybudowania mieszkań w ramach SIM - zdjęcie nr 1
Wizualizacja planowanych do wybudowania mieszkań w ramach SIM - zdjęcie nr 2
Wizualizacja planowanych do wybudowania mieszkań w ramach SIM - zdjęcie nr 3


22

Liczba wynajmowanych lokali mieszkalnych w 2021 r.

1

Liczba zawartych umów najmu gminnych lokali komunalnych w 2021 r.

1

Liczba rozwiązanych umów najmu gminnych lokali komunalnych w 2021 r.


9

Liczba wynajmowanych lokali socjalnych w 2021 r.

1

Liczba zawartych umów najmu lokali socjalnych w 2021 r.

1

Liczba rozwiązanych umów najmu lokali socjalnych w 2021 r.


1,4

Grunty przekazane/sprzedane inwestorom pod budownictwo mieszkaniowe (w ha)

2,8

Zasób gruntów miejskich przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe
w 2021 r. (ha)

2,8

Zasób uzbrojonych gruntów miejskich przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w 2021 r. (ha)