INWESTYCJE


Wartość zrealizowanych wydatków majątkowych

w 2021 r.:

12 903 480
+66,42%
do roku 2020


Główne kierunki wydatków majątkowych gminy w 2021 r.

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2021 r. najwięcej środków budżetowych przeznaczono na oświatę i wychowanie, gospodarkę mieszkaniową, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska oraz transport i łączność.

Razem stanowiły one aż 86% wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2021 r. Poniżej przedstawiono wykaz najwniejszych zadań zrealizowanych przez Gminę Ryglice. Szczegółowa informacja opisowa dotycząca realizacji wskazanych zadań została zawarta w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu za 2021 r.INWESTYCJE W oświatę i wychowanieWartość wykonania w 2021 r.: 3.716.187,53

Pasywna sala sportowa w miejscowości Bistuszowa

W 2021 r. dokończono rozbudowę Szkoły Podstawowej w Bistuszowej o salę sportową wykonaną w technologii pasywnej wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, gazową wraz z kotłownią, wentylacji mechanicznej, elektryczną wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym: komunikacje pieszą, murki oporowe, zewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej i opadowej, przełożenie i budowę przyłącza wodociągowego oraz likwidacją istniejącej studni głębinowej.

Łączny koszt budowy to 3.411.509,68 zł.

Wykonanie w 2021 r.:

 • środki własne - 55.605,92

 • środki dotacji z Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu - 2.355.556,00

 • środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1.000.000,00

Sala sportowa w Bistuszowej - zdjęcie nr 1.

Sala sportowa w Bistuszowej

Sala sportowa w Bistuszowej - zdjęcie nr 2.

Sala sportowa w Bistuszowej

Remont przedszkola w Ryglicach

W okresie między świątecznym 2021 r. w Publicznym Przedszkolu w Ryglicach odnowiono całe zaplecze kuchenne wraz z korytarzem, wymieniono oświetlenie, zamontowano listwy ochronne. Odmalowano także jadalnię przedszkolną, główny hol, klatkę schodową, szatnie oraz salę przedszkolną grupy sześciolatków.

Cały remont został przeprowadzony przez pracowników zakładu komunalnego dla placówki nieodpłatnie. Na budowę przedszkola ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wydatkowano 14.832,18 zł.

Zdjęcie przedstawia wnętrze przedszkola w Ryglicach.

Oddolnie zorganizowany remont przedszkola w Ryglicach

Zdjęcie przedstawia wyremontowana salę przedszkola w Ryglicach.

Oddolnie zorganizowany remont przedszkola w Ryglicach

Modernizacja budynku SP w Joninach

W 2021 r. wydatkowano 12.139,43 zł na modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Joninach.

Fotowoltaika w szkołach

Do wszystkich szkół w Gminie Ryglice zostanie zainstalowana instalacja fotowoltaiczna. W Szkole Podstawowej w Woli Lubeckiej już to zadanie zostało zrealizowane i obok budynku powstała instalacja fotowoltaiczna.

W pozostałych szkołach instalacje zostaną wykonane do końca 2022 r. Uzyskano dofinansowanie na ten cel w wysokości 60%. Drastycznie rosnące ceny prądu spowodowały montaż instalacji fotowoltaicznych, które z kolei obniżą koszty utrzymania budynków szkolnych.

Łączny koszt inwestycji wyniesie ok. 650.000,00 zł.INWESTYCJE W gospodarkę mieszkaniowąWartość wykonania w 2021 r.: 3.166.608,76

Podpisanie umowy z Krajowym Zasobem Nieruchomości.

Podpisanie umowy z Krajowym Zasobem Nieruchomości

SIM - Blok mieszkalny wielorodzinny w Ryglicach

Gmina Ryglice otrzymała kwotę 3.000.000,00 zł na objęcie udziałów w spółce samorządowej, która będzie budować w Ryglicach na ul. Łyczków blok mieszkalny wielorodzinny dla 30 rodzin.

Mieszkania będą budowane o wielkości każde po ok. 50m2. Rodzina, która zostanie zakwalifikowana do zamieszkania nie będzie płacić czynszu oraz zaciągać kredytu na wykup mieszkania, ponieważ w tym projekcie rodzina będzie płacić stałą miesięczną kwotę zaliczaną na wkup i po około 20 latach mieszkanie przejdzie na jej własność. Szacowany średni koszt budowy to ok. 15.000.000,00 zł.

To krajowy pilotażowy projekt. Samorząd Gminy Ryglice znalazł się w jednym z pierwszych projektów organizowanych SIM w Polsce wraz z innymi samorządami m.in. z Bochnią, Dąbrową Tarnowską, Tuchowem, Zakliczynem oraz Jodłową. 13 samorządów podpisało porozumienie w Bochni z Krajowym Zasobem Nieruchomości latem 2021 r. Grunty pod budowę przekazano w grudniu 2021 r. w podczas zgromadzenia w Gnojniku.

Objecie udziałów w Spółce SIM Małopolska Spółka z o.o. z siedzibą w Brzesku: 3.000.000,00 zł


Adaptacja zakonu w Lubczy

W grudniu 2021 r. Gmina Ryglice otrzymałą dofinansowanie z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego Rządowego Programu Budownictwa Komunalnego na adaptację budynku po byłym Zakonie w Lubczy na mieszkania. W postępowaniu zakupowym został wyłoniony wykonawca Firma Budowlano Remontowa, MAD-BUD inż. Grzegorz Madej. Zadanie zostanie zrealizowane do połowy czerwca 2022 r.

W ramach tego zadnia zostanie wykonane nowe pokrycie dachowe, termomodernizacja budynku, elewacja, remont pomieszczeń mieszkalnych, zagospodarowanie terenu wraz z drogą dojazdową i parkingiem.

Wartość wykonania w 2021 r.: 86.592,87 złINWESTYCJE W gospodarkę komunalną i ochronę środowiskaWartość wykonania w 2021 r.: 2.541.772,97

Podpisanie umowy na sieci wodno-kanalizacyjne.

Podpisanie umowy na sieci wodno-kanalizacyjne

Umowa na nowe odcinki sieci wodno-kanalizacyjnej

W maju 2021 r. w Spółce Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp. z o.o. została podpisana umowa na projektowanie kolejnych odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Ryglice oraz Zalasowa.

Sieć będzie wykonana przy ulicy Tarnowskiej w Ryglicach, jak również w dalszym ciągu przy ulicy Kazimierza Wielkiego w Zalasowej, wzdłuż drogi powiatowej. Łączna długość sieci to 3,6 km. Jest to ostatni najdłuższy projektowany odcinek, aby można było wykonać to zadanie w następnych latach ze środków Unii Europejskiej. Zostaną ponadto uzbrojone działki w sieć kanalizacyjną wzdłuż drogi powiatowej, co ma przyczynić się do zachęcenia mieszkańców do budowania budynków mieszkalnych oraz innych inwestycji.

Wydatki na objęcie udziałów: 2.301.000,00 zł

Wodociąg w Lubczy i Woli Lubeckiej

W listopadzie 2021 r. odbyło się oficjalne oddanie do użytkowania inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Ryglice.

Inwestycja zrealizowana została w miejscowościach Lubcza i Wola Lubecka. Wybudowano ponad 14 km sieci kanalizacyjnej, ponad 18 km sieci wodociągowej, 36 przepompowni ścieków oraz 2 hydrofornie. Realizacja inwestycji pozwoli na podłączenie ponad 206 budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej do sieci wodociągowej oraz podłączenie 286 budynków do sieci kanalizacyjnej.

Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego wynosiło ponad 11,7 mln zł. Zadanie realizowane było przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej”. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej to jedna z największych inwestycji przeprowadzonych na terenie gminy. Całkowita wartość inwestycji to ponad 20 mln zł.

Otwarcie inwestycji wodno-ściekowej dla Lubczy i Woli Lubeckiej - zdjęcie nr 1
Otwarcie inwestycji wodno-ściekowej dla Lubczy i Woli Lubeckiej - zdjęcie nr 2


Zdjęcie przedstawia lampę uliczną.

Oświetlenie przy cmentarzu

Budowa oświetlenia

Łączna wartość inwestycji: 160.295,47 zł


 • Budowa oświetlenia:

   • w miejscowości Joniny przy drodze do szkoly - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 66.563,04 zł

   • na parkingu przy ul. 11 Listopada (cmentarz) w miejscowości Ryglice - 19.080,48oraz środki ze zwrotu części wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2020 rok: 5.196,95

   • w miejscowości Joniny Liciąż - 10.500,00 zł,

   • w miejscowości Zalasowa ul. Mickiewicza - 11.500,00 zł,

   • przy drodze gminnej nr 402 w Woli Lubeckiej - środki Funduszu sołeckiego - 6.530,00 zł,

 • Projekty oświetlenia:

   • wzdłuż drogi powiatowej (Lipie Duże) w miejscowości Joniny - środki Fundusz sołecki - 8.650,00 zł,

   • przy drodze nr 290 oraz przy drodze nr 335 w miejscowości Kowalowa - środki Funduszu sołeckiego - 14.270,00 zł,

   • przy drodze gminnej - Dylówka, oświetlenie LED - środki Funduszu sołeckiego - 5.820,00 zł,

   • przy drodze powiatowej nr 402 w miejscowości Wola Lubecka - środki Funduszu sołeckiego - 4.305,00 zł.


Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (dział 010): 156.555,04 zł

Wodociąg w miejscowości Zalasowa

Wykonano roboty budowlane polegające na budowie odcinków sieci wodociągowej oraz przebudowie części istniejącego wodociągu wraz z zabezpieczeniem istniejących sieci uzbrojenia terenu w miejscach kolizji z projektowana infrastrukturą w miejscowości Zalasowa. Zrealizowano 16 przyłączy oraz ok. 1,8 km sieci.

Wartość inwestycji:

 • środki własne - 66.751,04

 • środki dotacji z PROW - 75.000,00

 • wydatki poza projektem - 8.900,00


Ponadto zmodernizowano system sterujący w hydroforni sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa.

Wartość inwestycji (środki własne): 5.904,00 zł

Nowe środki na inwestycje wodno-kanalizacyjne

W listopadzie 2021 r. Premier RP Mateusz Morawiecki przekazał środki finansowe dla samorządów na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Gmina Ryglice otrzymała 5.600.000,00 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz 1.600.000,00 zł na budowę sieci wodociągowej.

Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na wybudowanie kilku odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej między innymi w miejscowościach Joniny, Kowalowa oraz części miejscowości Zalasowa i Ryglice.INWESTYCJE W TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆWartość wykonania w 2021 r.: 1.731.393,83

- w tym modernizacja dróg powiatowych: 1.538.364,84 zł

- w tym modernizacja dróg gminnych: 180.717,09 zł

Nakładka asfaltowa na drodze "na Kipiasa"

W 2021 r. położono nakładkę asfaltową w Kowalowej na Kipiasa wraz z poboczami i zjazdami do posesji mieszkańców. Na podstawie złożonego wniosku w grudniu 2020 r. gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 123.550,00 zł z projektu Funduszu Dróg Samorządowych.

Wartość inwestycji:

 • środki własne - 167,09

 • środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 123.550,00

 • środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 57.000,00

Ścieżki rowerowe i chodniki wzdłuż dróg powiatowych

W lipcu 2021 r. Burmistrz Ryglic podpisał umowę na budowę ścieżki rowerowej w Kowalowej, od centrum miejscowości w stronę Jonin. Budowa ścieżki w znaczny sposób poprawi bezpieczeństwo i ułatwi sposób poruszania się mieszkańcom.

Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej 1385 K Jasło - Ryglice - Tuchów w miejscowości Kowalowa odbywa się z udziałem środków Starostwa Powiatowego oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wartość inwestycji:

 • środki własne - 242.081,56

 • środki z dotacji Starostwa Powiatowego - 2.000,00

 • środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 500.000,00


W podobny sposób przeprowadzono budowę chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej 1385 K Tuchów - Zalasowa - Dęborzyn w miejscowości Zalasowa.

Wartość inwestycji:

 • środki własne - 454.520,22

 • środki z dotacji Starostwa Powiatowego - 138.490,00

 • środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 200.000,00

Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy DP1381K

W lipcu 2021 r. Burmistrz Ryglic podpisał umowę oraz przekazał plac budowy dla inwestycji pn.: „Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy DP1381K Tuchów -Zalasowa - Lubcza - Dęborzyn w m. Zalasowa - etap I”.

Budowa chodnika i ścieżki rowerowej, to oczekiwana od wielu lat przez mieszkańców inwestycja, która przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo.

Łączny koszt inwestycji ma wynieść 784.737,16 zł. W 2021 r. Gmina Ryglice poniosła wydatki w wysokości 1.273,06 zł.

Zdjęcie przedstawia drogę.

Inwestycje drogowe w ramach inwestycji w rolnictwo (dział 010)

Przebudowano drogę dojazdową do gruntów rolnych w miejscowości Lubcza - droga na Kumięgę.

Wartość inwestycji:

 • środki własne - 136.173,95

 • środki z dotacji Urzędu Marszałkowskiego - 130.000,00

 • środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 30.000,00

Zdjęcie przedstawia drogę przy gruntach rolnych.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zalasowa - droga na przepompownię.

Wartość inwestycji:

 • środki własne - 160.813,83

 • środki z dotacji Urzędu Marszałkowskiego - 110.000,00

 • środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 30.000,00 zł


Dofinansowanie na modernizację sieci drogowej

Gmina Ryglice otrzymała dofinansowanie w wysokości 9.215.000 zł z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na kompleksową modernizację sieci drogowej w Gminie Ryglice.

To największe wsparcie finansowe od kilkudziesięciu lat w wyniku, którego zostanie zmodernizowane 21 odcinków dróg gminnych o łącznej długości ponad 18 km. Środki własne w wysokości 485.000,00 zł zostaną pokryte z dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Za otrzymane środki finansowe w roku 2022 r. mają zostać przebudowane następujące odcinki dróg gminnych:

Zalasowa:

   • Przebudowa drogi gminnej nr 200251K - Zalasowa ul. Adama Mickiewicza,

   • Przebudowa drogi gminnej nr 200283K - ul. Królowej Jadwigi,

   • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalasowa nr dz. ewid. 3044/2, 3068/6, 3071/1, 3073/3, 3072/1, 3045/2, 3068/4, 3068/8 w miejscowości Zalasowa,

   • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalasowa nr dz. ewid. 1649/6 w miejscowości Zalasowa,

   • Przebudowa drogi gminnej nr 204027K - Zalasowa ul. Mikołaja Reja,

   • Przebudowa drogi gminnej nr 204028K - Zalasowa ul. Mieszka I,

   • Przebudowa drogi gminnej nr 200252K - Zalasowa ul. Jana Kochanowskiego,

Ryglice:

   • Przebudowa drogi gminnej nr 200231K - Ryglice ul. Ks. Jakuba Wyrwy,

   • Przebudowa drogi gminnej nr 200240K - Ryglice ul. Książęca,

   • Przebudowa drogi gminnej nr 200279K - Ryglice ul. Słowackiego,

   • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryglice ul. Zakątna,

Lubcza:

   • Przebudowa drogi gminnej nr 204054K - Lubcza - droga na Ciężkowskiego,

   • Przebudowa drogi gminnej nr 200257K - Lubcza - Stanaszek - Kokocz,

   • Przebudowa drogi gminnej nr dz. ewid. 1681 w miejscowości Lubcza,

Kowalowa:

   • Przebudowa drogi gminnej nr 200273K - Kowalowa - Na Góry - Swoszowa,

   • Przebudowa drogi gminnej nr 204063K - Kowalowa - na Materowskiego i Gubernata,

   • Przebudowa drogi gminnej nr 204004K - Kowalowa - Na Zaworskiego, nr dz. ewid. 207/1 w miejscowości Kowalowa w km 0+000-0+400”,

Wola Lubecka:

   • Przebudowa drogi gminnej nr 200287K - Wola Lubecka - droga na Rakoczego,

Joniny:

   • Przebudowa drogi gminnej nr 200269K - Joniny na Psiodę,

   • Przebudowa drogi gminnej 200271K - Joniny - Hybie - Kowalowa,

Bistuszowa:

   • Przebudowa drogi gminnej nr 200281K - Bistuszowa droga na Skrzydłową.Pozostałe kluczowe inwestycje gminneRewitalizacja "Ochronki" i centrum wsi Lubcza

Rewitalizacją zostało objęte centrum miejscowości Lubcza. W ramach prac odbudowany został budynek starej „Ochronki”, zagospodarowano teren oraz wybudowano plac targowy wraz ze straganami handlowymi.

Całość prac podzielona była na kilka etapów.

 • Pierwszy z nich polegał na rozbiórce i budowie nowej kładki dla pieszych oraz umocnieniu potoku Wolanka.

 • Drugi etap to odbudowa wcześniej zburzonego budynku „Ochronki” z przeznaczeniem na budynek usługowo-mieszkalny wraz z zagospodarowaniem terenu.

 • Etap trzeci polegał na budowie placu zabaw i elementów małej architektury oraz nasadzeniu zieleni.

Uroczyste otwarcie nastąpiło 20 czerwca 2021 r.

Łączna kwota przeznaczona na to zadanie wynosiła 5.130.368,50 zł, natomiast dofinansowanie ze środków zewnętrznych to 2.323.537,57 zł.

Zdjęcie przedstawia wyremontowany budynek "Ochronki" w miejscowości Lubcza.
Uroczystość otwarcia budynku "Ochronki".


Dokumentacja dla rozbudowy budynku OSP w Joninach

Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę budynku OSP w Joninach o garaż dwustanowiskowy do celów bojowych wraz z zagospodarowaniem terenu. Całkowity koszt wykonania dokumentacji wyniesie 31,900,00 zł brutto, z czego 25.000,00 zł stanowi dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jest to kolejna inwestycja, która planowana jest do realizacji. W ramach rozbudowy powstaną dwa garaże na samochód bojowy, a część pomieszczeń wraz z kuchnią zostanie przeznaczona pod działalność KGW w Joninach.

Wykonanie w 2021 r.: 11.100,00

Dodatkowo w ramach OSP Jonina rozbudowany został garaż. Wartość prac w 2021 r. wyniosła 25.000,00 zł.Podpisanie umowy na zakup samochodu przystosowanego dla osób z niepełnosprawnościami.

Podpisanie umowy na zakup samochodu przystosowanego dla osób z niepełnosprawnościami

Samochód do przewozu osób z niepełnosprawnościami

Gmina Ryglice otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 100.000,00 zł na zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

W czerwcu 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Tarnowie podpisano umowę na realizację projektu. Gmina Ryglice dowozi niepełnosprawne osoby, a przede wszystkim dzieci, do szkół w Tarnowie i okolicach. Samochód zabiera uczniów z każdej miejscowości gminy, aby rodzice nie musieli korzystać z własnego środka transportu.

Wartość inwestycji: 156.210,00 zł

Zdjęcie przedstawia osoby przy czerwonym aucie ze znaczkiem "Niepełnosprawni".
Zdjęcie przedstawia święcenie auta.


Nowe trybuny w Joninach

W ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS” Gmina Ryglice otrzymała dofinansowanie w kwocie 28.620,00 zł. Z otrzymanych środków wykonano montaż plastikowych krzesełek, opraw oświetleniowych oraz piłkochwytów. Montaż ww. elementów przyczyni się do zwiększenia komfortu kibiców i bezpieczeństwa.

Wykonanie w 2021 r.:

 • środki własne - 19.536,50

 • środki z dotacji Urzędu Marszałkowskiego - 28.620,00


Zdjęcie przedstawia zabytkowy nagrobek, w którym spoczywa Czesław Królikowski.

Remont nagrobków cmentarnych

Gmina Ryglice otrzymała dofinansowanie na remont zabytkowego nagrobka na cmentarzu komunalnym w Ryglicach, w którym spoczywa powstaniec styczniowy Czesław Królikowski. W ten sposób uczczono pamięć mieszkańców Ryglic, którzy wiele zrobili na rzecz społeczności. Dofinansowanie w ramach programu „Małopolska Pamięta - zachowanie miejsc pamięci narodowej i martyrologii” wyniosło 10.000,00 zł.

Łączny koszt zadania to kwota ponad 19.000,00 zł