REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE


Niniejsza część przedstawia podsumowanie najważniejszych zadań wykonywanych w 2021 r. przez Gminę Ryglice w związku z realizacją lokalnych polityk, programów i strategii.


Spośród wielu uchwał Rady Miejskiej stanowiących o kierunkach realizacji lokalnych polityk, programów i strategii, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na Strategię Rozwoju Gminy Ryglice na lata 2021-2030, która jest dokumentem o charakterze strategicznym, wyznaczającym główne kierunki rozwoju gminy.


Istotna część zadań burmistrza w 2021 r. związana była z realizacją i wdrożeniem działań zaplanowanych w licznych dokumentach o charakterze programowym i strategicznym, w tym programom dedykowanym konkretnym zadaniom własnym.15


dokumentów i programów strategicznych gminy było realizowanych w 2021 r.,
w tym:
2

z obszaru

ochrony środowiska

5

z obszaru

pomocy społecznej

2

o charakterze

ogólnym2

z obszaru

ładu przestrzennego

2

z obszaru

gospodarki komunalnej


1

z obszaru

gospodarki mieszkaniowej

1

z obszaru

ochrony zdrowia


Krótki opis realizacjiprogramy o charakterze ogólnymSTRATEGIA rozwoju gminy Ryglice na lata 2021-2030

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXXIX/287/21 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Ryglice na lata 2021-2030.

Cel: Niniejszy dokument, poprzez powiązanie bezpośrednio z budżetem gminy oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jest jednym z ważniejszych instrumentów działania władz samorządowych. Poszczególne zapisy strategii są odzwierciedleniem aktualnych potrzeb gminy oraz wskazują kierunek działań lokalnych w ujęciu długofalowym. Kluczowym elementem strategii rozwoju jest wizja, która określa docelowy obraz gminy w przyszłości

Realizacja w 2021 r.: W 2021 r. realizowano szereg inwestycji, będących odzwierciedleniem aktualnych potrzeb gminy oraz powiązanych z celami w obowiązującej Strategii Rozwoju Gminy Ryglice na lata 2021-2030.

W 2021 r. zrealizowano następujące inwestycje:

 • przebudowa drogi gminnej nr 204064K - droga na Kipiasa w km od 0+000 do km 0+630 w miejscowości Kowalowa, Gmina Ryglice (koszt 176.500,01 zł);

 • budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy DP1381K Tuchów-Zalasawa-Lubcza-Dęborzyn w M. Zalasawa - etap I (koszt 784.737,16 zł);

 • przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zalasowa nr drogi/dz. ewid. 2340/6, 2340/9, 2341/6, 2341/4, 2337/2,2335/3, 2324/10, 2336/1, 2780/1, 2779/1, 2791/5, 2778/4, 2777/6 w km 0+000-0+780 (koszt 295.999,91 zł);

 • budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Ryglice: część I: budowa ścieżek rowerowych przy DP1385K Jasło-Ryglice-Tuchów w miejscowości Kowalowa, Gmina Ryglice (koszt 735.308,50 zł).

Ponadto w 2021 r. podpisano umowy na realizację inwestycji:

 • budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1381K Tuchów-Zalasowa-Lubcza-Dęborzyn w miejscowości Lubcza, Gmina Ryglice;

 • remont drogi gminnej 200263K Czarna Wieś w km 1+750-2+250 w miejscowości Lubcza, Gmina Ryglice.

Zdjęcie przedstawia mężczyzn siedzący przy dokumentach.
Zdjęcie przedstawia drogę.

Program współpracy Gminy Ryglice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Ryglice na rok 2021

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXVI/183/20 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Ryglice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Ryglice na rok 2021.

Cel: Nadrzędnym celem programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Ryglice i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, służącego diagnozowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu aktywności społeczności lokalnych.

Realizacja w 2021 r.: Szczegółowe informacje odnośnie realizacji programu zawarto na podstronie raportu Współpraca z NGO.programy Z OBSZARU POMOCY SPOŁECZNEJSTRATEGIA rozwiązywania problemów społecznych w gminie Ryglice na lata 2016-2025

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr Nr XV/107/15 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ryglice na lata 2016-2025 (z późn. zm.)

Cel: Niniejszy dokument strategiczny ukazuje najważniejsze problemy społeczne występujące w Gminie Ryglice, takie jak bezrobocie, niepełnosprawność, uzależnienia, ubóstwo, bezdomność, przemoc w rodzinie, przestępczość

Realizacja w 2021 r.: W ramach realizacji niniejszej strategii podejmowano działania w obrębie zdiagnozowanych obszarów priorytetowych:

 • wspieranie rodzin (wspieranie rodzin w prawidłowym funkcjonowaniu funkcji rodzicielskiej; wspieranie przeciwdziałania problemom wychowawczym dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym; promowanie i wspieranie aktywności sportowej, kulturalnej, artystycznej wśród dzieci i młodzieży oraz rodzinnego spędzania czasu; organizowanie i wspieranie inicjatyw uświadamiających i przeciwdziałających występowaniu przemocy w rodzinie; prowadzenie kompleksowego systemu wsparcia i pomocy rodzinom dotkniętym przemocą);

 • przeciwdziałanie bezrobociu, ubóstwu i wykluczeniu społecznemu (prowadzenie działań aktywizujących osoby bezrobotne; organizowanie działań mogących ograniczyć występowanie ubóstwa wśród mieszkańców);

 • niepełnosprawność i osoby starsze (wspieranie inicjatyw informacyjnych oraz działań edukacyjnych w zakresie podnoszenia świadomości społecznej i kształtowania odpowiednich zachowań wobec osób niepełnosprawnych; doskonalenie systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych).

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr VI/42/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.

Cel: Nadrzędnym celem programu jest stworzenie spójnego systemu wsparcia rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Ryglice, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego programu, realizowano następujące działania:

 • udzielono wsparcia 184 rodzinom (w tym 481 osobom w rodzinie);

 • 149 rodzin otrzymało wsparcie w formie świadczeń pieniężnych;

 • udzielono wsparcia w formie świadczeń niepieniężnych dla 69 rodzin;

 • prowadzono 6 projektów socjalnych, którymi objęto 52 osoby;

 • organizowano działania o charakterze: kompensacyjnym, profilaktycznym i wychowawczym w Placówce Wsparcia Dziennego w Ryglicach.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Ryglice na lata 2021-2025

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXX/222/21 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Ryglice na lata 2021-2025.

Cel: Niniejszy dokument ma na celu przede wszystkim zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla osób uwikłanych w przemoc oraz wypracowanie w mieszkańcach wrażliwości społecznej wobec zjawiska przemocy w rodzinie.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego programu, realizowano następujące działania:

 • prowadzono 15 procedur Niebieskiej Karty;

 • odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego;

 • odbyły się 33 grupy robocze;

 • złożono zawiadomienie do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

 • złożono 1 wniosek do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację rodziny;

 • zorganizowano 1 szkolenie podnoszące kwalifikacje członków Zespołu Interdyscyplinarnego.


Konferencja Pomoc Dziecku Krzywdzonemu - zdjęcie nr 1.
Konferencja Pomoc Dziecku Krzywdzonemu - zdjęcie nr 2.

Wieloletni Rządowy Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr III/14/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Cel: Celem niniejszego programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Prowadzone działania mają przyczynić się do poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach, poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

Realizacja w 2021 r.: W 2021 r. realizowano pomoc w formie gorących posiłków i zakupu żywności, zarówno dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach jak i dla dorosłych:

 • Program "Posiłek w szkole i w domu" - rzeczywista liczba osób objętych programem ogółem: 352 osoby (w tym 48 dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 142 uczniów do czasu ukończenia szkoły podstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej, 166 osób otrzymujących pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej). Łączny koszt realizacji programu wyniósł 160.240 zł, w tym kwotę 128.120 zł stanowiły środki z dotacji oraz 32.120 zł pochodziło ze środków własnych gminy.

Projekt "Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim"

Podstawa prawna: Gmina Ryglice w dniu 4 kwietnia 2017r. podpisała umowę partnerską na rzecz realizacji Projektu w ramach osi 9. Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa -SPR Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn." Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim. Niniejsza umowa została zawarta pomiędzy: Gminą Miasta Tarnowa, Gminą Dąbrowa Tarnowska, Gminą Gnojnik, Gminą Lisia Góra, Gminą Zakliczyn, Gminą Żabno.

Cel: Niniejszy projekt ma na celu zapewnienie opieki nad osobami niesamodzielnymi oraz przeciwdziałanie wykluczeniu ich opiekunów.

Realizacja w 2021 r.: W ramach projektu opiekunowie nieformalni mogli skorzystać m.in.:

 • ze wsparcia w postaci nieodpłatnej, całodobowej opieki zastępczej w środowisku domowym;

 • z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego;

 • z nieodpłatnej opieki zastępczej w ośrodku Bezpieczna Przystań na okres maksymalnie 14 dni;

 • z opaski życia (urządzenia służącego do regularnego pomiaru parametrów życiowych).programy Z OBSZARU OCHRONY ZDROWIAGminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXVII/197/20 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

Cel: Dokument obejmuje działania profilaktyczne oraz zmierzające do minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych, które są skutkiem nadużywania alkoholu. Niniejszy program ma także na celu podniesienie wiedzy mieszkańców w zakresie problemów związanych z używaniem środków psychotropowym oraz udzielenie pomocy osobom i rodzinom, które zmierzają się z problemem narkomanii. Ważnym elementem programu jest także prowadzenie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych gminy.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego programu, realizowano m.in. następujące działania:

 • zwołano 26 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ryglicach;

 • prowadzono profilaktyczną działalność informacyjną, w szczególności dla dzieci i młodzieży:

   • zorganizowano happening w ramach kampanii „Nopromil Noproblem”, „Przemoc boli”;

   • zorganizowano szkolenie dla nauczycieli "Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej";

   • zorganizowano szkolenie dla nauczycieli w ramach programu "Przyjaciele Zippiego";

   • prowadzono projekt profilaktyczny CUDER w placówkach oświatowych;

   • zorganizowano kurs dla rodziców i nauczycieli pt. „Ogarnij dzieci w sieci”;

   • finansowano kurs dla rodziców i nauczycieli pt. „Ogarnij dzieci w sieci”.

 • wspomagano działalność służącą rozwiązywaniu problemów alkoholowych:

   • szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego;

   • zakupiono materiały profilaktyczne o tematyce uzależnienia od alkoholu i substancji psychoaktywnych;

   • zakupiono dostęp do platformy edukacyjnej o tematyce „Stres - przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii”.programy Z OBSZARU ŁADU PRZESTRZENNEGOStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ryglice

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XI/69/99 Rady Gminy w Ryglicach z dnia 9 grudnia 1999 r. (z późn. zm.).

Cel: Niniejszy dokument określa politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia studium są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja w 2021 r.: W 2021 r. trwała procedura planistyczna związana ze sporządzeniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Uniszowej.
Mapka przedstawia stary i nowy projekt MPZP.


Gminny program opieki nad zabytkami gminy Ryglice na lata 2018-2021

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr LI/409/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ryglice na lata 2018-2021.

Cel: Celem programu jest przede wszystkim podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków, wyeksponowanie walorów poszczególnych zabytków i krajobrazu kulturowego, zahamowanie procesu degradacji zabytków oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami.

Realizacja w 2021 r.: W 2021 r. otrzymano dofinansowanie na remont zabytkowego nagrobka na cmentarzu komunalnym w Ryglicach, w którym spoczywa powstaniec styczniowy Czesław Królikowski. Pozyskano także dofinansowania w ramach programu „Kapliczki Małopolski 2021” na renowację zespołu figur: Matki Boskiej z Dzieciątkiem i Aniołka na postumencie na placu przykościelnym w Lubczy.

Zdjęcie przedstawia Figurkę Aniołka.
Zdjęcie przedstawia zabytkowy nagrobek na cmentarzu w Ryglicach.programy Z OBSZARU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJProgram gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ryglice w latach 2018 - 2022

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XLIII/337/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ryglice w latach 2018-2022" oraz "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ryglice".

Cel: Program ma na celu tworzenie warunków, które zapewnią mieszkańcom zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Podejmowane działania pozwalają utrzymać w należytym stanie technicznym zasób mieszkaniowy Gminy Ryglice, przede wszystkim poprzez realizację planu remontów i modernizacji.

Realizacja w 2021 r.: Na realizację zadań związanych z gospodarką mieszkaniową w 2021 r. wydatkowano środki z budżetu w łącznej wysokości 3.895.059,82 zł.programy Z OBSZARU GOSPODARKI KOMUNALNEJProgram opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryglice w 2021 r.

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXIX/213/21 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryglice w 2021 r.

Cel: Program ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych i gospodarskich oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim. Zadaniem programu jest także wyłapywanie zwierząt i doprowadzenie ich do schroniska oraz ograniczenie niekontrolowanego rozrodu zwierząt i edukację społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt.

Zdjęcie psa.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego programu, zrealizowano następujące działania:

 • sterylizacja psów i kotów 3.860 zł;

 • usługi weterynaryjne 17.586,09 zł;

 • schronisko dla zwierząt 8.742,00 zł;

 • opieka nad zwierzętami gospodarskimi 1.800 zł.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w Tuchowie na lata 2021-2024

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXVI/182/20 Rady Miejskiej w Ryglicach w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp. z o.o. w Tuchowie na lata 2021-2024".

Cel: W ramach sporządzonego dokumentu określono planowane inwestycje i poziom nakładów planowanych na ich realizację, uzasadnienie konieczności ich realizacji oraz określenie zakresów rzeczowych prac nakładów finansowych na planowane prace.

Realizacja w 2021 r.: W 2021 r. realizowano m.in. następujące zadania:

 • „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ryglice przy ul. 11 Listopada”;

 • „Zaopatrzenie w wodę pitną ludności przysiółka Podlas miejscowość Uniszowa, Gmina Ryglice”;

 • "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Lubcza, Wola Lubecka, gm. Ryglice” (projekt),

 • „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Bistuszowa, gm. Ryglice” (projekt).

Zadania realizowała Spółka Komunalna ,,Dorzecze Białej’’ Sp. z o. o., a szczegóły dotyczące realizacji ww. inwestycji przestawiono w zakładce Infrastruktura i gospodarka komunalna.


Zdjęcie koparki kopiącej rów.
Zdjęcie koparki przy drodze.
Zdjęcie drogi.programy Z OBSZARU OCHRONY ŚRODOWISKAprogram "Czyste powietrze"

Podstawa prawna: Porozumienie w sprawie realizacji Programu Czyste Powietrze z WFOŚiGW w Krakowie.

Cel: Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program "Czyste Powietrze - zdrowy wybór".

Realizacja w 2021 r.: W Gminie Ryglice funkcjonuje punkt konsultacyjny rządowego programu „Czyste Powietrze”. Mieszkańcy Gminy Ryglice mogą uzyskać pomoc w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie, a także rozliczeniu otrzymanego dofinansowania.

27 lipca 2021 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców w sprawie programu "Czyste Powietrze" oraz wymaganej dokumentacji potrzebnej do skorzystania z programu.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ryglice na lata 2016-2021

Zdjęcie przedstawia kolektory słoneczne przy budynku.

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXX/230/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 5 grudnia 2016 r. (z późn. zm.).

Cel: Niniejszy dokument wyznacza kierunki i działania zmierzające do redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Podejmowane działania dotyczą przede wszystkim zadań związanych z transportem, oświetleniem ulicznym, budownictwem publicznym, gospodarką przestrzenną oraz produkcją energii elektrycznej i ciepła.

Realizacja w 2021 r.: xxx

 • uzyskano dofinansowanie w wysokości 60% na fotowoltaikę w szkołach gminnych;

 • projekt "Dzień Czystego Powietrza w Gminie Ryglice";

 • budowa nowoczesnego oświetlenia typu LED na parkingu na przy cmentarzu w Ryglicach.