sprawy społeczne oraz zdrowie


REALIZOWANE PROGRAMY Związane z POMOCĄ SPOŁECZNĄ I ZDROWIEMRealizacja zadań związanych z sprawami społecznymi, rodziną oraz zdrowiem stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityk programów i strategii przyjętych przez władze Ryglic. Do najważniejszych z nich należą:

   • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w 2021 r.;

   • Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021;

   • Karta Dużej Rodziny;

   • Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Ryglice na lata 2021-2025;

   • Rządowy Program "Wspieraj Seniora";

   • Projekt "Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim";

   • Wieloletni Rządowy Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;

   • Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym Politykom, Programom i Strategiom.Wysokość zrealizowanych wydatków w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny:

21 851 326
-1,43%
do roku 2020Stabilny poziom wydatków na pomoc społeczną i wsparcie dla rodziny w 2021 r. wiąże się z utrzymaniem wydatków Gminy Ryglice na wypłatę świadczeń wychowawczych. Dla porównania warto wskazać, że w 2020 r. na ten cel wydatkowano 13,3 mln zł, podczas gdy w 2021 r. wydatki te wyniosły 13,1 mln zł. W 2021 r. dokonywano wypłaty świadczeń wychowawczych na podstawie wniosków złożonych w roku 2020. Rozpatrywano również wnioski na nowonarodzone dzieci.


18 446 585

Wysokość wypłaconych świadczeń społecznych

900 809

Wydatki na bieżące utrzymanie GOPS

6 939

Wartość zadań zrealizowanych z dofinansowaniem (wydatki z dotacji UE)

Świadczenia wsparcia materialnego w 2021 r.

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej w 2021 r.

Najczęściej występującymi powodami korzystania z pomocy społecznej w Ryglicach w 2021 r. były ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba oraz niepełnosprawność. Należy przy tym zaznaczyć, że rodzina mogła korzystać z pomocy z powodu różnych przesłanek jednocześnie (ta sama rodzina mogła być ujęta w tabeli w pozycjach ubóstwo, bezrobocie i długotrwała lub ciężka choroba). Aby uzyskać pomoc ze strony GOPS rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc musi spełnić co najmniej dwie przesłanki tj. po pierwsze dochód osoby lub rodziny nie może przekroczyć kryterium ustawowego, po drugie musi wystąpić co najmniej jedna przesłanka, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Dla porównania warto dodać, że w 2021 r. powody korzystania z pomocy społecznej były podobne do występujących rok wcześniej.


W 2021 r. świadczeniami pieniężnymi objęto 149 rodzin, a niepieniężnymi 69 rodzin. Pracę socjalną świadczono wobec 241 rodzin.

Gminny oŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Obecna struktura organizacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest odpowiedzią na diagnozowane na przestrzeni wielu lat potrzeby środowiska lokalnego, określone w oparciu o analizę i ocenę występujących zjawisk, powodujących zapotrzebowanie na różne formy wsparcia.

W trakcie 2021 r. GOPS kompleksowo realizował zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej. Dodatkowo, pozyskano środki ze źródeł zewnętrznych w ramach ogłaszanych konkursów i programów tj. "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023", "Pomoc żywnościowa", czy "Wspieraj Seniora". Ponadto, w ramach prowadzonej działalności statutowej GOPS w swojej bieżącej pracy realizował projekty socjalne i działania środowiskowe.

wybrane zadania realizowane w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny w 2021 r.


Zdjęcie grupowe osób przy czerwonym aucie ze znaczkiem "Niepełnosprawni".

nowy Samochód przystosowany do transportu osób niepełnosprawnych

Na początku listopada, Burmistrz Ryglic odebrał nowy samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Pojazd posiada automatyczne wyposażenie dla osób na wózkach inwalidzkich i będzie służył mieszkańcom gminy, w szczególności dzieciom dowożonym do szkół i ośrodków rehabilitacyjnych w Tarnowie. Koszt nowego auta wyniósł blisko 160 tys. zł, z czego dofinansowanie pozyskane ze środków PFRON stanowiło 105 tys. zł, natomiast wkład własny gminy wyniósł 51 tys. zł.


Posiłek w szkole i w domu

Wsparcie dla mieszkańców Gminy Ryglice polegało na zapewnieniu jednego gorącego posiłku dziennie osobom nie mogącym go przygotować we własnym zakresie ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność, brak środków finansowych czy warunków do przygotowania posiłku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program w dwóch formach, tj. w naturze w ramach przyznanego gotowego posiłku, a dla osób wymagających stosowania szczególnej diety w formie zasiłku celowego. Posiłki wydawano w placówkach oświatowych. Łącznie, Programem objęte zostały 352 osoby.

Ogólny koszt programu wyniósł 160.240,00, z czego dotacja z budżetu państwa wyniosła 80% tej kwoty, tj. 128.120,00 zł, natomiast udział własny gminy stanowił 20% , tj. kwota 32.120,00 zł.

Posiłek w szkole i w domu - fotografia


Zdjęcie przedstawia wózek z zakupami

pomoc żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryglicach, realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Głównym celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwo w działaniach w ramach środków towarzyszących. W ramach programu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryglicach wydał ogółem 157 skierowań dla 412 osób oraz wydano skierowania w ramach współpracy dla instytucji lub stowarzyszeń zewnętrznych w liczbie 80 skierowań dla 317 osób.


Wspieraj seniora

Gmina Ryglice realizowała rządowy program "Wspieraj Seniora". Realizatorem tego programu na terenie Gminy Ryglice był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Pracownicy socjalni przyjmowali zgłoszenia od seniorów (szczególnie samotnych) i innych osób również poprzez centralną aplikację informatyczną dotyczącą udzielenia pomocy w formie dokonywania zakupów w okresie trwania programu. W związku z tym został opracowany i wdrożony w jednostce regulamin realizacji programu, na podstawie którego pracownicy socjalni za pieniądze zainteresowanych dokonywali systematycznych zakupów i dostarczali w miejsce zamieszkania osób objętych pomocą.

Logo programu Wspieraj SenioraŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W RyglicachW Gminie Ryglice funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy. Działalność ŚDS finansowana jest ze środków na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej przekazywanych przez wojewodę oraz środków własnych gminy. W 2021 r. z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Ryglicach skorzystało łącznie 25 osób w różnym przedziale wiekowym.

Celem działalności jednostki jest przede wszystkim zapewnienie dziennego wsparcia dla osób wymagających pomocy z uwagi na posiadane niepełnosprawności. Najważniejsze zadania domu są związane z działaniami wspomagająco-aktywizującymi, które dotyczą zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, dążenia do usamodzielnienia oraz integracji społecznej, w szczególności poprzez organizację szerokiego zakresu treningów oraz pomocy w sprawach życia codziennego.

Działania podejmowane w 2021 r. przez pracowników Środowiskowy Dom Samopomocy w Ryglicach pozwoliły na realizację wyznaczonego planu pracy oraz harmonogramu imprez kulturalnych. Pomimo trwania stanu epidemii, starano się zapewnić systematyczny dostęp do terapii zajęciowej oraz treningów poprawiających funkcjonowanie podopiecznych, takich jak:

 • obsługa sprzętu technicznego stanowiącego standard współczesnego gospodarstwa domowego;

 • rozwijanie zdolności manualnych poprzez wykonywanie różnorodnych robótek ręcznych;

 • zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu rehabilitacji, sportu, rekreacji ruchowej, turystyki, wychowania fizycznego.

Szczegółowe dane dotyczące udzielanej pomocy, zostały przedstawione w sprawozdaniu za rok 2021 z Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy.zdrowieOchrona zdrowia to sektor, który często nie charakteryzuje się wysokimi wydatkami, ale pomimo tego, zakres realizowanych zadań pozostaje zróżnicowany. Podstawowe obowiązki gminy w tym zakresie zostały zawarte w ustawie o samorządzie gminnym, która wskazuje, iż zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, wśród których uwzględnia się m.in. sprawy ochrony zdrowia. Jednakże szczegółowe kompetencje określają także inne akty prawne, w szczególności ustawy, które dotyczą przedsięwzięć związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii.

Corocznym przedsięwzięciem realizowanym przez gminę były zadania określone w ramach programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. W założeniu uwzględniał on tworzenie warunków przeciwdziałających problemom związanym z uzależnieniami i przemocą w rodzinie, a także działania na rzecz ograniczenia dostępności do alkoholu oraz profilaktykę uzależnień zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.

Łączne wydatki w ochronie zdrowia w 2021 r. wyniosły ponad 225 tys. zł, w tym najwyższą kwotę wydatkowano w zakresie przedsięwzięć dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi. W głównej mierze skupiały się one na zwiększeniu dostępności do instytucji wspomagających proces leczenia oraz rehabilitacji osób nadużywających substancji psychoaktywnych i ich rodzin,a także na poprawie skoordynowanych działań profilaktycznych, informacyjnych, edukacyjnych i szkoleniowych

Przebieg AKCJI SZCZEPIEŃ

Rok 2021 był kolejnym, w którym mieszkańcy Gminy Ryglice zmagali się z epidemią choroby COVID-19. Z tego względu, podjęto realizację działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom dostępności do usług w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w 2021 r. na terenie Gminy Ryglice dostępne były punkty, w których wykonywano szczepienia przeciwko COVID-19.


Działania burmistrza, radnych oraz pracowników gminnych instytucji skupiały się na stworzeniu możliwości do zaszczepienia przeciw COVID-19 oraz zaangażowania w akcję promocyjną szczepień przeciw COVID-19. W ramach podjętych wysiłków opracowywano, aktualizowano i zamieszczano materiały związane z Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19 na stronie internetowej gminy. Ponadto, mieszkańcy Gminy Ryglice mogli zgłaszać potrzebę zapewnienia transportu do najbliższego punktu szczepień. Na szczególną uwagę zasługują akcje promocji szczepień zorganizowanych na terenie gminy, między innymi możliwość zaszczepienia podczas imprezy "Bieg Drwala". Efektem podjętych działań było zaszczepienie ponad 4 tys. mieszkańców Gminy Ryglice.

Akcja promocyjna szczepień przeciw COVID-19 - zdjęcie nr 1.
Akcja promocyjna szczepień przeciw COVID-19 - zdjęcie nr 2.
Akcja promocyjna szczepień przeciw COVID-19 - zdjęcie nr 3.

Na rzecz ochrony zdrowia, w 2021 r. podjęte zostały również inne działania obejmujące współpracę z organizacjami pozarządowymi. Dzięki temu kontynuowano realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.