współpraca z NGO


WARTOŚĆ PRZYZNANYCH ŚRODKÓW

na działalność organizacji pozarządowych 2021 r.:

180 000


Zasady Współpracy Gminy Ryglice z organizacjami pozarządowymi określone zostały w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w Uchwale Rady Miejskiej w Ryglicach w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ryglice z organizacjami pozarządowymi na dany rok.

Współpraca Gminy Ryglice z organizacjami pozarządowymi w roku 2021 opierała się na rocznym programie współpracy Gminy Ryglice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Ryglice na rok 2021. Został on przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXVI/183/20 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 listopada 2020 r.

Projekt programu współpracy Gminy Ryglice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Ryglice na rok 2021 został zamieszczony na stronie internetowej oraz profilu Facebook Gminy Ryglice dnia 14 października 2020. Konsultacje trwały od 11 października do 23 października 2020 r. W tym czasie każdy zainteresowany mógł zapoznać się z jego treścią oraz zgłosić ewentualne uwagi do przedstawionego projektu .otwarte konkursy ofert14 stycznia 2021 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i organizacje pożytku publicznego zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 r. o nazwie „Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacyjnej wśród mieszkańców Gminy Ryglice".

W konkursie ofert formy realizacji zadania, do których należą:

 • realizacja programów szkolenia sportowego,

 • rozwój fizyczny dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia sportowego między innymi w piłce nożnej i siatkowej, biegach przełajowych itp.

 • pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w zawodach piłce nożnej, siatkowej, biegach przełajowych itp.

 • prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów i zawodów sportowych,

 • zakup sprzętu sportowego.


W wyniku rozstrzygniętego konkursu, dotację przyznano następującym podmiotom:

 • Klub Sportowy „KS Ryglice” z siedzibą w Ryglicach dotacja w wysokości 140.000 zł,

 • Miejski Klub Sportowy „MKS Ryglice” z siedzibą w Ryglicach dotacja w wysokości 40.000 zł.Zestawienie środków przekazanych z budżetu Gminy Ryglice na działalność organizacji pozarządowych w zakresie kultury fizycznej i sportu w latach 2014-2021.współpraca pozafinansowaWspółpraca poza finansowa polegała przede wszystkim na:

 • przekazywaniu informacji dotyczących programu współpracy za pośrednictwem lokalnej gazety „W Paśmie Brzanki”, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Ryglice oraz w social media,

 • informowaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych o działaniach w realizację których mogą się włączyć oraz o środkach finansowych, które mogą się ubiegać w różnych projektach skierowanych do organizacji samorządowych,

 • ogłaszaniu informacji o sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach komisji, podczas których omawiane są zagadnienia związane z działalnością statutową organizacji pozarządowych zakresie realizowania zadań publicznych,

 • podejmowaniu działań, które mają na celu integrację zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych na rzecz lokalnej społeczności,

 • udostępnianiu lokali w celu organizacji imprez, spotkań, szkoleń i prowadzenia innej statutowej działalności,

 • informowanie o szkoleniach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie oraz inne instytucje,

 • współpracy z organizacjami pozarządowymi przy okazji organizacji lokalnych imprez, konkursów, festynów i innych wydarzeń o charakterze kulturalnym,

 • merytorycznej pomocy w nawiązywaniu kontaktów na szczeblu krajowym oraz międzynarodowym,

 • publikacji informacji dotyczących działalności organizacji pozarządowych w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej gminy.