REALIZACJA UCHWAŁ RADY Miejskiej


Uchwały RADY GMINY - obszaryW 2021 r. Rada Miejska w Ryglicach podjęła 92 uchwały. Najczęściej poruszanym na sesjach rady obszarem były sprawy finansowe. Uchwały dotyczyły przede wszystkim zmian w uchwale budżetowej oraz w wieloletniej prognozie finansowej gminy, a niekiedy także ustalania stawek podatków i opłat lokalnych.


Drugim najczęściej poruszanym obszarem były sprawy organizacyjno-ustrojowe. W tym obszarze radni rozpatrywali różnego rodzaju skargi i petycje, zawierali porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz decydowali o przynależności do stowarzyszeń.


Spora część uchwał dotyczyła też nieruchomości gminnych.Podsumowanie realizacji uchwał Rady Gminy